Platz 1/144 Mitsubishi MU-2+

Platz 1/144 Mitsubishi MU-2